سابرک و تجهیزات جانبی

میزبان مطمئن کارت های صمیم

سـابـرک هـای صمیـم به منـظـور تبـادل پــرســرعـت اطـلاعــات بیـن کـارت هـا، همچـنین جهت کنتــرل و مانیتـورینــگ به کـار می رونـد. کنتــرل و پایـش کـارت‌هـا و منـابع تـغذیــه سـابــرک از طـریـق SNMP واسـط کـاربــری تحـت وب و نمـایشـگر تعبـیه شـده در پـنل جـلـوی سابرک امـکان‌پذیــر مـی‌باشـد.

SRM-0645

سابرک SRM-0645 یک فریم 1RU استاندارد برای استفاده از کارت های شرکت صمیم است که می‌تواند چهار کارت با بک پنل تک و یا دو کارت با بک پنل دوبل را در خود جای دهد.

بیشتر
SRM-0645

SRM-0655

سابرک SRM-0655 یک فریم 3RU استاندارد برای استفاده از کارت های شرکت صمیم است که می‌تواند تا 15 کارت با بک پنل تک و یا هشت کارت با بک پنل دوبل از انواع مختلف را، در خود جای دهد.

بیشتر
SRM-0655